SolunFM

“Граѓански водич (прирачник) за петта генерација борба”

1. AI – Вештачка Интелигенција

“Како да се бори против Вештачка Интелигенција“

2. 5GW – 5-та Генерација Борба

“Вовед (претстава) на 5-та Генерација Борба“