SolunFM

ОМО „Илинден„ – Пирин

Чуповски за Македонија во континуитет од Александар Македонски

“Македонија, прославена од Александар Македонски, осветена од апостол Павле, облагородена од дејноста на светите браќа Кирил и Методиј, обединета од славниот цар Самоил, бранета од храбриот Добромир Хрз, обесмртена од Марко Крале, облеана од крвта на милиони маченици за слобода.”

Димитрија Чуповски и неговите истомисленици од Санкт Петерсбург, во весникот “Македонски Глас”, прецизно говорат за македонскиот етнички идентитет, преку континуитетот почнувајќи директно од Александар Македонски.

Се наметнуваат логичките прашања: (1) Дали Чуповски бил создаден од Тито во 1945? и (2) Дали Чуповски се повикува на Кубрат, Асапрух, Кувер, Тервел или на било кој од останатите азијатски водачи?

Повеќе на тема – Македон