SolunFM

Да ги потсетам пак сите кои што сеуште ги шират лагите дека Македонците биле “Грци“.

Од “Историите“ (римско-македонските војни) на “Гркот“ (Ахаецот) Полибиос – современик на македонскиот цар Филип Петти (Антигон).

Сликите подолу се извадени од Книга 2.

Превод на пожолтениот текст:

Слика 1

71. “Должам збор објаснување зошто толку долго напишав за Клеоменската Војна (7-годишна, внатрешна (на Пелопонезот) “грчка“ војна помеѓу Спарта и Ахаја – Ж.А,). Овој период е веднаш пред времињата кои ќе бидат предмет на мојата главна историја (“ослободувањето“ на “Грците“ од Македонците – Римско-Македонските војни – Ж.А.), и мислев дека ќе биди од полза – навистина оригиналниот план на мојот труд ме обврза – да дадам јасна слика за односите помеѓу Македонците и Грците во тоа време.“

Слика 2

“Ја скицирав (опишав) состојбата на Грција, на Македонија, и таа на Картагија во тоа време.“

Повеќе на тема – Почетокот